033-2456921 info@hopschoon.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op afspraken en overeenkomsten tussen Hop Schoon, en een Wederpartij.

2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Hop Schoon en de Wederpartij komt tot stand doordat de Wederpartij textiel ter reiniging aanbiedt en Hop Schoon dit textiel ter reiniging aanneemt.

2. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt een duidelijke afspraak gemaakt met betrekking tot de prijs en de levertijd.

3. Hop Schoon heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Hop Schoon een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Artikel 3 Annulering

1. Indien de wederpartij een overeenkomst met Hop Schoon wenst te annuleren, voordat het gereinigd is, dan is de wederpartij annuleringskosten verschuldigd van 15% van het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (exclusief BTW).

2. Indien het te reiniging aangeboden textiel al door Hop Schoon gereinigd is, kan de overeenkomst niet meer geannuleerd worden.

Artikel 4 Overmacht

1. Overmacht is overmacht confirm art. 6:75 BW.

2. Indien door overmacht de levering meer dan een maand vertraagd wordt, zijn zowel Hop Schoon als de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Prijzen en betaling

1. Alle prijzen van Hop Schoon zijn in Euro, exclusief BTW.

2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

3. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is dan een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 2% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Hop Schoon echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. Hop Schoon is niet aansprakelijk voor schade, verkleuring, krimpen en afwijkingen ten aanzien van de kwaliteit. Elke overeenkomst geschied op eigen risico van de Wederpartij.

2. Hop Schoon is niet aansprakelijk voor verlies indien textiel niet genummerd aangeleverd is door de Wederpartij.

3. De Wederpartij vrijwaart Hop Schoon voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Hop Schoon toerekenbaar is.

Artikel 7 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Hop Schoon partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 8 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.